thực đơn Sản phẩm
公司訊息 : 12/28 為公司盤點日,當天不出貨

Phôi PET

18mm
18mm
20mm
20mm
24mm
24mm(6g/9g/12g)
24mm
24mm
(18.5g/25g/27g)
24mm
24mm(35g, 42g)
26mm
26mm
28/410
28/410
28/400
28/400
(32.5g/40g/47g)
28/410(TR)
28/410(TR)
(35.5g/40g/47g)
28W
28W(水胚)
30/400
30/400(32.5g/38g)
33/410
33/410(26g)
33/410(39g)
33/410(39g)
33/410(41.5g/50g)
33/410(41.5g/50g)
33/410(56g/61g)
33/410(56g/61g)
62mm
62mm
SPI 89mm
SPI 89mm
90mm
90mm(55g)
90mm
90mm(62.5g)
90mm
90mm(70g)
110mm
110mm(100g)
110mm
110mm(143g/155g)
120mm
120mm
(90g/115g/130g)
DP-301

Phôi PET

18mm

Vòng ren Nắp: 18/410
Dung tích: 7.5g
Dung lượng chai: 30ml-50ml
đóng gói hàng xuất khẩu:
1500pcs/ctn 43.9*37.3*17.6cm
đóng gói hàng nội địa:
1500pcs/ctn 37.8*30*26.9cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ Trắng 10.000 cái;
Màu theo yêu cầu 30.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 50.000 cái

20/410

Phôi PET

20/410

Vòng ren Nắp: 20/410
Dung tích: 13.5g
Dung lượng chai: 100ml-200ml
đóng gói hàng xuất khẩu:
1500pcs/ctn 46.1*32.7*35.2cm
đóng gói hàng nội địa:
900pcs/ctn 37.8*30*26.9cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ Trắng 10.000 cái;
Màu theo yêu cầu 30.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 50.000 cái

24/410

Phôi PET

24/410(18.5g/25g/27g)

Vòng ren Nắp: 24/410
Dung tích: 18.5g/25g/27g
Dung lượng chai:
18.5g: 100ml-250ml
25g: 150ml-400ml
27g: 200ml-300ml
đóng gói hàng xuất khẩu:
750pcs/ctn 45.5*34.2*27.9cm
đóng gói hàng nội địa:
540pcs/ctn 37.8*30*26.9cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ Trắng 5.000 cái,
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

24/410

Phôi PET

24/410(6g/9g/12g)

Vòng ren Nắp: 24/410
Dung tích: 6g/9g/12g
Dung lượng chai: 30ml~60ml
đóng gói hàng xuất khẩu:
1500pcs/ctn 46.1*32.7*35.2cm
đóng gói hàng nội địa:
960pcs/ctn 37.8*30*26.9cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ Trắng 10,000 cái,
màu theo yêu cầu 30,000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 50,000 cái

24/410

Phôi PET

24/410(35g, 42g)

Vòng ren Nắp: 24/410
Dung tích: 35g/42g
Dung lượng chai:
35g: 350ml-500ml
42g: 350ml-650ml
đóng gói hàng xuất khẩu:
348pcs/ctn 38*31*27cm
đóng gói hàng nội địa:
330pcs/ctn 37.8*30*26.9cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ Trắng 5.000 cái,
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

26mm

Phôi PET

26mm

Vòng ren Nắp: 26mm
Dung tích: 30g
Dung lượng chai: 300ml~450ml
đóng gói hàng xuất khẩu:
440pcs/ctn 38*31*27cm
đóng gói hàng nội địa:
440pcs/ctn 37.8*30*26.9cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ Trắng 5.000 cái,
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

28/410

Phôi PET

28/410(22g)

Vòng ren Nắp: 28/410
Dung tích: 22g
Dung lượng chai: 180ml~300ml
đóng gói hàng xuất khẩu:
744pcs/ctn 45.5*34.2*27.9cm
đóng gói hàng nội địa:
440pcs/ctn 37.8*30*26.9cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ Trắng 5.000 cái,
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

28/400

Phôi PET

28/400

Vòng ren Nắp: 28/400
Dung tích: 32.5g/40g/47g
Dung lượng chai: 32.5g: 300ml-500ml 40.5g: 500ml-1,000ml 47g: 500ml-1,000ml
đóng gói hàng xuất khẩu:
32.5g: 327pcs/ctn 43.9*37.3*17.6cm
40.5g/47g: 500pcs/ctn 46.1*32.7*35.2cm
đóng gói hàng nội địa:
32.5g: 348pcs/ctn 37.8*30*26.9cm
40g/47g: 300pcs/ctn 37.8*30*26.9cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ Trắng 5.000 cái,
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

28/410 28/410TR

Phôi PET

28/410, 28/410TR

Vòng ren Nắp: 28/410, 28/410TR
Dung tích: 32.5g/40.5g/47g
Dung lượng chai:
32.5g: 300ml-500ml
40.5g: 500ml-1,000ml
47g: 500ml-1,000ml
đóng gói hàng xuất khẩu:
32.5g: 327pcs/ctn 43.9*37.3*17.6cm
40.5g/47g: 500pcs/ctn 46.1*32.7*35.2cm
đóng gói hàng nội địa:
32.5g: 348pcs/ctn 37.8*30*26.9cm
40g/47g: 300pcs/ctn 37.8*30*26.9cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ Trắng 5.000 cái,
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

28W

Phôi PET

28W

Vòng ren Nắp: 28W
Dung tích: 40.5g
Dung lượng chai:
500ml-1,000ml
đóng gói hàng xuất khẩu:
500pcs/ctn 46.1*32.7*35.2cm
đóng gói hàng nội địa:
300pcs/ctn 37.8*30*26.9cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ Trắng 5.000 cái,
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

30/400

Phôi PET

30/400

Vòng ren Nắp: 30/400
Dung tích: 32.5g/38g
Dung lượng chai: 200ml-800ml
đóng gói hàng xuất khẩu:
380pcs/ctn 45.5*34.2*27.9cm
đóng gói hàng nội địa:
285pcs/ctn 37.8*30*26.9cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ Trắng 5.000 cái,
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

33/410

Phôi PET

33/410(26g)

Vòng ren Nắp: 33/410
Dung tích: 26g
Dung lượng chai: 180ml-400ml
đóng gói hàng xuất khẩu:
405pcs/ctn 45.5*34.2*27.9cm
đóng gói hàng nội địa:
250pcs/ctn 37.8*30*26.9cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ Trắng 5.000 cái,
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

33/410

Phôi PET

33/410(39g)

Vòng ren Nắp: 33/410
Dung tích: 39g
Dung lượng chai: 250ml-600ml
đóng gói hàng xuất khẩu:
252pcs/ctn 45.5*34.2*19.1cm
đóng gói hàng nội địa:
250pcs/ctn 37.8*30*26.9cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ Trắng 5.000 cái,
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

33/410

Phôi PET

33/410(41.5g/50g)

Vòng ren Nắp: 33/410
Dung tích: 41.5g/50g
Dung lượng chai:
41.5g: 400ml-800ml
50g: 500ml-1,000ml
đóng gói hàng xuất khẩu:
41.5g: 500pcs/ctn 53*39*36cm
50g: 400pcs/ctn 46.1*32.7*35.2cm
đóng gói hàng nội địa:
220pcs/ctn 37.8*30*26.9cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ Trắng 5.000 cái,
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

33/410(56g/61g)

Phôi PET

33/410(56g/61g)

Vòng ren Nắp: 33/410
Dung tích: 56g/61g
Dung lượng chai: 500ml-1,000ml
đóng gói hàng xuất khẩu:
190pcs/ctn 38*31*27cm
đóng gói hàng nội địa:
198pcs/ctn 37.8*30*26.9cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ Trắng 5.000 cái,
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

62mm

Phôi PET

62mm

Vòng ren Nắp: 62mm
Dung tích: 35g
Dung lượng chai: 250ml~750ml
đóng gói hàng xuất khẩu:
420pcs/ctn 45.2*35.2*34.5cm
đóng gói hàng nội địa:
160pcs/ctn 37.8*30*26.9cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ Trắng 5.000 cái,
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

SPI 89mm

Phôi PET

SPI 89mm

Vòng ren Nắp: SPI 89mm
Dung tích: 55g/63.5g/71g/80g
Dung lượng chai:
55g/63.5g: 550ml-1,200ml
71g/80g: 550ml-1,200ml
đóng gói hàng xuất khẩu:
55g/63.5g: 220pcs/ctn 50*37.9*40.6cm
71g/80g: 200pcs/ctn 220pcs/ctn 50*37.9*40.6cm
đóng gói hàng nội địa:
55g/63.5g: 220pcs/ctn 50*37.9*40.6cm
71g/80g: 200pcs/ctn 220pcs/ctn 50*37.9*40.6cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ Trắng 5.000 cái,
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

90mm(55g)

Phôi PET

90mm(55g)

Vòng ren Nắp: 90mm
Dung tích: 55g
Dung lượng chai: 500ml~1200ml
đóng gói hàng xuất khẩu:
220pcs/ctn 50*37.9*40.6cm
đóng gói hàng nội địa:
220pcs/ctn 50*37.9*40.6cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ Trắng 5.000 cái,
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

90mm(62.5g)

Phôi PET

90mm(62.5g)

Vòng ren Nắp: 90mm
Dung tích: 62.5g
Dung lượng chai: 550ml~1200ml
đóng gói hàng xuất khẩu:
220pcs/ctn 50*37.9*40.6cm
đóng gói hàng nội địa:
220pcs/ctn 50*37.9*40.6cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ Trắng 5.000 cái,
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

90mm(70g)

Phôi PET

90mm(70g)

Vòng ren Nắp: 90mm
Dung tích: 70g
Dung lượng chai: 1000ml~1800ml
đóng gói hàng xuất khẩu:
220pcs/ctn 50*37.9*40.6cm
đóng gói hàng nội địa:
220pcs/ctn 50*37.9*40.6cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ Trắng 5.000 cái,
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

110mm(100g)

Phôi PET

110mm

Vòng ren Nắp: 110mm
Dung tích: 100g
Dung lượng chai: 1500ml~3000ml
đóng gói hàng xuất khẩu:
168pcs/ctn 48*36*46cm
đóng gói hàng nội địa:
168pcs/ctn 48*36*46cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ Trắng 5.000 cái,
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

110mm(143g/155g)

Phôi PET

110mm(143g/155g)

Vòng ren Nắp: 110mm
Dung tích: 143g/155g
Dung lượng chai: 3500ml~7000ml
đóng gói hàng xuất khẩu:
156pcs/ctn 48*36*46cm
đóng gói hàng nội địa:
156pcs/ctn 48*36*46cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ Trắng 5.000 cái,
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

120mm

Phôi PET

120mm

Vòng ren Nắp: 120mm
Dung tích: 90g/115g/130g
Dung lượng chai:
1000ml~2000ml
115g: 1500ml~3000ml
130g: 2800ml~3500ml
đóng gói hàng xuất khẩu:
180pcs/ctn 50*37.9*40.6
đóng gói hàng nội địa:
180pcs/ctn 50*37.9*40.6
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ Trắng 5.000 cái,
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái