thực đơn Sản phẩm
公司訊息 : 12/28 為公司盤點日,當天不出貨

Chai PE/PP

PE-06
PE-06, 600ML
PE-09
PE-09, 250ML
PE-11
PE-11, 500ML
PE-12
PE-12, 100ML
PE-13
PE-13, 300/500ML
PE-14
PE-14, 400ML
PE-15
PE-15, 830ML
PE-17
PE-17, 200ML
PE-18
PE-18, 750ML
PE-19
PE-19, 800ML
PE-19
PE-19, 1000ML
PE-22
PE-22, 400ML
PE-23
PE-23, 1000ML
PE-26
PE-26, 100ML/500ML/800ML
PE-30
PE-30, 1000ML
PE-34
PE-34, 500ML
PE-35
PE-35, 1000ML
PE-37
PE-37, 1000ML
PE-38
PE-38, 350ML
PE-38
PE-38, 750ML
PE-39
PE-39, 2000ML
PE-40
PE-40, 400ML
PE-42
PE-42, 130ML
PE-43
PE-43, 500ML
PE-44
PE-44, 80ML
PE-45
PE-45, 500ML
PE-46
PE-46, 1000ML
PE-47
PE-47, 500ML
PE-55
PE-55, 300ML
PE-61
PE-61, 500ML
PE-61
PE-61, 700ML
PE-68
PE-68, 1000ML
PE-68
PE-68, 500ML
PE-06

PET lon

PE-06

Vòng ren Nắp: 28/400 28/410
Dung tích: 600ml
đóng gói hàng nội địa:
150pcs/ctn 66.4x47x53.3cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

PE-09

PET lon

PE-09

Vòng ren Nắp: 36mm 28/400
Dung tích: 250ml
đóng gói hàng nội địa:
330pcs/ctn 66.4x47x53.3cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

PE-11

PET lon

PE-11

Vòng ren Nắp: 28/400
Dung tích: 500ml
đóng gói hàng xuất khẩu:
135pcs/ctn 62*52*57cm
đóng gói hàng nội địa:
150pcs/ctn 66.4x47x53.3cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

PE-12

PET lon

PE-12

Vòng ren Nắp: 24/410
Dung tích: 100ml
đóng gói hàng nội địa:
360pcs/ctn 47.9 x 40.3cm x 37.9cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

PE-13

PET lon

PE-13

Vòng ren Nắp: 28/410
Dung tích: 300ml/500ml
đóng gói hàng nội địa: 300ml:
180pcs/ctn  66.4x47.8x53.9cmcm
500ml: 158pcs/ctn 66.4x47x53.3cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

PE-14

PET lon

PE-14

Vòng ren Nắp: 33/410
Dung tích: 400ml
đóng gói hàng nội địa:
210pcs/ctn 66.4x47x53.3cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

PE-15

PET lon

PE-15

Vòng ren Nắp: 33/410
Dung tích: 830ml
đóng gói hàng nội địa:
180pcs/ctn, 90.9x46.3x63.3(cm)
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

PE-17

PET lon

PE-17

Vòng ren Nắp: 22mm
Dung tích: 200ml
đóng gói hàng nội địa:
160pcs/ctn 50x37.9x40.6cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

PE-18

PET lon

PE-18

Vòng ren Nắp: 28/400
Dung tích: 750ml
đóng gói hàng nội địa:
150pcs/ctn 90.9 x 45.5 x 62.4cm
90.9 x 45.5 x 62.4cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

PE-19

PET lon

PE-19

Vòng ren Nắp: 38mm
Dung tích: 800ml
đóng gói hàng xuất khẩu:
188pcs/ctn 90.9 x 45.5 x 62.4cm
đóng gói hàng nội địa:
188pcs/ctn 90.9 x 45.5 x 62.4cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

PE-19

PET lon

PE-19

Vòng ren Nắp: 38mm
Dung tích: 1000ml
đóng gói hàng xuất khẩu:
147pcs/ctn 90.9 x 45.5 x 62.4cm
đóng gói hàng nội địa:
147pcs/ctn 90.9 x 45.5 x 62.4cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

PE-22

PET lon

PE-22

Vòng ren Nắp: 28/400
Dung tích: 400ml
đóng gói hàng nội địa:
276pcs/ctn 90.9 x 45.5 x 62.4cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

PE-23

PET lon

PE-23

Vòng ren Nắp: 55mm
Dung tích: 1,000ml
đóng gói hàng nội địa:
138pcs/ctn 90.9 x 45.5 x 62.4cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

PE-26

PET lon

PE-26

Vòng ren Nắp: 24/410 28/400
Dung tích:
24/410: 100ml
28/410 33/410: 500ml
28/400 33/410:800ml
đóng gói hàng nội địa:
24/410: 367pcs/ctn : 50x37.9x40.6cm
28mm: 281pcs/ctn : 90.9 x 45.5 x 62.4cm
33mm: 180pcs/ctn : 90.9 x 45.5 x 62.4cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

PE-30

PET lon

PE-30

Vòng ren Nắp: 33/410
Dung tích: 1,000ml
đóng gói hàng nội địa:
136pcs/ctn : 90.9 x 45.5 x 62.4cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

PE-34

PET lon

PE-34

Vòng ren Nắp: 30mm
Dung tích: 500ml
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

PE-35

PET lon

PE-35

Vòng ren Nắp: 33/410
Dung tích: 1000ml
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

PE-37

PET lon

PE-37

Vòng ren Nắp: 45mm
Dung tích: 1000ml
đóng gói hàng nội địa:
74pcs/ctn : 66.4x47x53.3cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

PE-38

PET lon

PE-38

Vòng ren Nắp: 28mm
Dung tích: 350ml
đóng gói hàng nội địa:
350ml: 240pcs/ctn : 66.4x47x53.3cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

PE-38

PET lon

PE-38

Vòng ren Nắp: 28mm
Dung tích: 750ml
đóng gói hàng nội địa:
750ml: 126pcs/ctn : 66.4x47x53.3cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

PE-39

PET lon

PE-39

Vòng ren Nắp: 55mm
Dung tích: 2000ml
đóng gói hàng nội địa:
60pcs/ctn, 90.9 x 45.5 x 62.4(cm)
đóng gói hàng xuất khẩu:
36pcs/ctn, 61.7x54.8x47.1(cm)
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

PE-40

PET lon

PE-40

Vòng ren Nắp: 28mm
Dung tích: 400ml
đóng gói hàng nội địa:
156pcs/ctn : 66.4x47x53.3cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

PE-42

PET lon

PE-42

Vòng ren Nắp: 20mm
Dung tích: 130ml
đóng gói hàng nội địa:
264pcs/ctn : 50 x 38 x 40.7cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 10.000 Cái;
Màu theo yêu cầu 30.0000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 50.000 cái

PE-43

PET lon

PE-43

Vòng ren Nắp: 28mm
Dung tích: 500ml
đóng gói hàng nội địa:
174pcs/ctn : 66.4x47x53.3cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

PE-44

PET lon

PE-44

Vòng ren Nắp: 25mm
Dung tích: 80ml
đóng gói hàng nội địa:
384pcs/ctn : 50x37.9x40.6cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

PE-45

PET lon

PE-45

Vòng ren Nắp: 28mm
Dung tích: 500ml
đóng gói hàng nội địa:
250pcs/ctn, 90.9x45.5x62.4(cm)
140pcs/ctn, 66.3x47.8x53.9(cm)
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

PE-46

PET lon

PE-46

Vòng ren Nắp: 45mm
Dung tích: 1000ml
đóng gói hàng xuất khẩu:
129pcs/ctn 90.9 x 45.5 x 62.4cm
đóng gói hàng nội địa:
129pcs/ctn 90.9 x 45.5 x 62.4cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

PE-47

PET lon

PE-47

Vòng ren Nắp: 28mm
Dung tích: 500ml
đóng gói hàng nội địa:
216pcs/ctn, 66.4x47x53.3(cm)
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

PE-55

PET lon

PE-55

Vòng ren Nắp: 24/410
Dung tích: 300ml
đóng gói hàng xuất khẩu:
252pcs/ctn 66.4 x 47 x 53.3cm
đóng gói hàng nội địa:
252pcs/ctn 66.4 x 47 x 53.3cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

PE-61

PET lon

PE-61

Vòng ren Nắp: 28/410, 33/410
Dung tích: 500ml
đóng gói hàng xuất khẩu:
168pcs/ctn 66.4 x 47 x 53.3cm
đóng gói hàng nội địa:
168pcs/ctn 66.4 x 47 x 53.3cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

PE-61

PET lon

PE-61

Vòng ren Nắp: 28/410, 33/410
Dung tích: 700ml
đóng gói hàng xuất khẩu:
126pcs/ctn 66.4 x 47 x 53.3cm
đóng gói hàng nội địa:
126pcs/ctn 66.4 x 47 x 53.3cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

PE-68

PET lon

PE-68

Vòng ren Nắp: 44mm
Dung tích: 1000ml
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

PE-68

PET lon

PE-68

Vòng ren Nắp: 44mm
Dung tích: 500ml
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
màu theo yêu cầu 10.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái